Czy komornik będzie respektował upadłość ogłoszoną w innym państwie UE…?

Upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej tzw. upadłość konsumencka – co oczywiste – nie jest wyłącznie procedurą występującą w polskim prawodawstwie. Otwarte granice, swoboda przepływu kapitału i osób daje szerokie możliwości oraz właściwie dowolność w zakresie wyboru miejsca zamieszkania. Skoro mamy dowolność miejsca zamieszkania, również właściwość miejscowa złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zmienia się wraz z nim.

W pełni możliwa i uzasadniona okolicznościami może zatem być sytuacja w której Polak zamieszkujący w Wielkiej Brytanii kieruje wniosek o ogłoszenie upadłości do tamtejszego Sądu. W świetle bowiem obowiązujących przepisów, a to art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L z dnia 30 czerwca 2000 r.) właściwym do rozparzenia takiej sprawy będzie Sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w którym znajduje się główny ośrodek działalności dłużnika.

Głównym ośrodkiem podstawowej działalności (z ang. Centre of main intrests – Comi), powinno być miejsce w którym skupia się życie dłużnika, i w którym zarządza on swoją działalnością. Kluczowe znaczenie w przypadku takich osób będzie miało miejsce zamieszkania, a także miejsce pobytu. Zgodnie z obecną praktyką, dla wykazania, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest określone miejsce, należy przebywać w jednym miejscu co najmniej 6 miesięcy.

Natomiast na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia, dla przeprowadzenia postępowania upadłościowego, właściwym będzie prawo państwa w którym niniejsza procedura została wszczęta. Co to w praktyce oznacza? Sąd brytyjski kończąc postępowanie określi także skutki upadłości dla egzekucji roszczeń polskich wierzycieli. Dlatego też, przeprowadzenie całej procedury upadłościowej na terenie Wielkiej Brytanii, która zakończy się dla osoby fizycznej pomyślnie, to jest ogłoszeniem jego upadłości i umorzeniem zadłużenia, powinno skutkować respektowaniem tak ogłoszonej upadłości przez wszystkie inne Państwa Członkowskie, w tym Sądy, komorników i wszelkie organy władzy czy krajowe instytucje.

Potwierdzenie? Art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE):(…) wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd Państwa Członkowskiego właściwy zgodnie z art. 3 podlega uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach Członkowskich z chwilą gdy orzeczenie stanie się skuteczne w Państwie wszczęcia postępowania. (…).

Gdyby tego było mało – również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości potwierdza bezpośrednie stosowanie wyroku upadłościowego w Polsce. I tak, zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 listopada 2012 r. (sygn. akt C-116/11) w sprawie zainicjowanej pytaniem polskiego Sądu, uznano, iż każda forma upadłości i jej skutki w jednym kraju Unii Europejskiej muszą być respektowane przez Sądy innych krajów stowarzyszonych.

Uznanie takie powinno nastąpić automatycznie, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowej procedury w innym kraju. Co to oznacza? Wydanie postanowienia na terenie państwa członkowskiego powinno skutkować np. wstrzymaniem działań prowadzonych przez komornika sądowego na terenie Polski.

Wiadomo, że w chwili obecnej przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich państw Unii Europejskiej… z drobną korektę na sytuację Wielkiej Brytanii. Jak wiemy, w chwili obecnej Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej, a przewidywanie w jakim „stylu” owe wyjście nastąpi… jest już jak wróżenie z fusów herbaty, podanej o 17:00. W chwili obecnej wiemy, że stosowanie przepisów w tym zakresie przedłużone zostało do 31 grudnia 2020 roku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.