Syndyk, nadzorca, zarządca a może doradca restrukturyzacyjny…?

Postępowanie upadłościowe oraz postępowania restrukturyzacyjne otwierane są na wniosek zainteresowanego, a decyzję z tym zakresie podejmuje Sąd orzekający przy właściwym sądzie rejonowym.

Powszechnie wiadomo, że po otwarciu postępowania upadłościowego, sam sędzia komisarz nie dokonuje czynności w celu spieniężenia majątku upadłego, lecz czynności te przeprowadza syndyk. Podobnie rzecz ma się w razie postępowania restrukturyzacyjnego – czynności naprawcze dokonuje nie sam sędzia, lecz doradca restrukturyzacyjny.

A zatem… syndyk, nadzorca, zarządca a może doradca restrukturyzacyjny? Kto i w jakim charakterze występuje w postępowaniu upadłościowym, a kto w postępowaniach restrukturyzacyjnych? Czy funkcje te może pełnić jedna osoba? A może uprawnienia z tego tytułu należy uzyskać na zupełnie innej drodze?

Syndyk – pojawia się już po ogłoszeniu upadłości dłużnika, a wyznacza go sąd w postanowieniu o ogłoszenia upadłości. Syndyk informowany jest o ogłoszeniu upadłości w dniu jej ogłoszenia np. za pomocą faksu, pocztą elektroniczną czy telefonicznie. Jego rolą jest podejmowanie różnego rodzaju czynności mających na celu spieniężenie majątku upadłego. Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń oraz udzielać syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku. Co do zasady, po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Postępowania te syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Syndyk wykonuje również wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach. Czynności syndyka są nadzorowane przez sędziego – komisarza.

Nadzorca – funkcja uregulowana w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne. Jego rolą jest pomoc w uratowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. Nadzorca informuje m.in. dłużnika o dostępnych źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu uzyskania tego finansowania. W zależności od formy postępowania (o czym była już mowa) wyróżnia się nadzorcę układowego oraz sądowego. Do nadzorcy układu należy sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych, sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli oraz złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu. Natomiast rolą nadzorcy sądowego jest zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności, ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu, a w przyspieszonym postępowaniu układowym - sporządzenie spisu wierzytelności spornych. Nadzorca działa do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu.

Zarządca – funkcja uregulowana również w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Łączy ze sobą cechy syndyka oraz nadzorcy. Jest powoływany przez sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego. Zarządca niezwłocznie obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Podobnie jak syndyk w sprawach dotyczących masy sanacyjnej dokonuje czynności w imieniu własnym, ale na rachunek dłużnika. Jeżeli istnieje taka potrzeba i możliwość, zarządca podejmuje działania w celu uzyskania dodatkowego źródła finansowania działalności dłużnika, w tym uzyskania pomocy publicznej. Tak jak nadzorca działa on do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu.

Funkcję syndyka, nadzorcy lub zarządcy może pełnić osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Są to więc różne funkcje , które łączy jeden zawód – zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Został on uregulowany w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Osoba posiadająca taką licencję może wykonywać czynności syndyka na podstawie ustawy Prawo upadłościowe, nadzorcy i zarządy na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a także zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto posiada uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa restrukturyzacyjnego tj. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.