Restrukturyzacja… nie tylko przed sądem!

Postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone w czterech zdefiniowanych przez ustawodawcę formach: (1) postępowanie o zatwierdzenie układu, (2) przyspieszone postępowanie układowe, (3) postępowanie układowe, (4) postępowanie sanacyjne.

Każde z tych postępowań różni się nie tylko wymogami formalnym, lecz również stopniem ingerencji sądu w rozpoznanie sprawy. Postępowanie restrukturyzacyjne nie musi oznaczać wyłącznie sformalizowanej procedury, gdzie każdy ruch wnioskodawcy jest bacznie obserwowany i oceniany przez sąd.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest podstawową i najmniej sformalizowaną formą restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Postępowanie jest przewidziane dla przedsiębiorców, którzy nie tylko są zagrożeni niewypłacalnością, lecz również – biorąc pod uwagę ich sytuację gospodarczą – spodziewają się, że pojawią się wkrótce problemy z płynnością finansową.

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Oznacza to, że przedsiębiorca nie składa formalnego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, lecz sam układ zawierany jest poza postępowaniem sądowym. Postępowanie sądowe ograniczone jest jedynie do zatwierdzenia układu.

Upraszczając, postępowanie o zatwierdzenie układu jest niczym innym jak procesem negocjacyjnym z naszymi wierzycielami. Postępowanie to zmierza do przyjęcia przez wierzycieli zaproponowanego przez nas układu i w dalszej kolejności zatwierdzenia go przez sąd.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jako najmniej sformalizowana forma postępowania restrukturyzacyjnego pozwala na przeprowadzenie postępowania bez zbędnego eskalowania konfliktu z wierzycielami czy też rozpowszechniania informacji o niekorzystnym stanie finansów przedsiębiorstwa. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala w istocie na tzw. cichą restrukturyzację, co może być kluczowym aspektem dla wielu przedsiębiorców, dla których utrata zaufania kontrahentów może nastąpić już wskutek wystąpienia trudności w terminowym opłacaniu należności.

W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, przedsiębiorstwo nie zmienia firmy (nazwy) poprzez dopisek „w restrukturyzacji”, a biorąc pod uwagę brak zaangażowania sądu w postępowanie – całą procedurę zbierania głosów można przeprowadzić bez zbędnej zwłoki i w trybie dogodnym dla przedsiębiorcy.

Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności. Sąd dokonuje badania wniosku o zatwierdzenie układu jedynie pod kątem formalnym. Główną rolę w tym procesie posiada doradca restrukturyzacyjnych, z którym dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. To doradca restrukturyzacyjny dba o prawidłowe przeprowadzenie głosowania nad układem. Sporządza karty do głosowania, nadzoruje proces oddawania głosów. Po zatwierdzeniu układu doradca restrukturyzacyjny przyjmuje funkcję nadzorcy układu.

Trzeba jednak mieć na względzie, że postępowanie to nie jest dla każdego przedsiębiorcy. Należy uwzględnić chociażby konieczność posiadania dobrych relacji z wierzycielami – w końcu musimy ich przekonać do tego, że nasze propozycje układowe będą spełnione, kłopoty finansowe są jedynie przejściowe, a przedsiębiorstwo nadal będzie normalnie funkcjonowało.

restrukturyzajca Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.