Przedsiębiorca w tarapatach…co wybrać: upadłość czy restrukturyzację?

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie zawsze pasmo sukcesów, terminowo wpłacający kontrahenci, brak wątpliwości podatkowych czy regularnie spłacane zobowiązania. Często nawet drobny czynnik, który pojawił się w niesprzyjających okolicznościach może prowadzić do utraty płynności finansowej i konieczności podjęcia kroków naprawczych.

Upadłość czy restrukturyzacja? Którą procedurę wybrać, gdy w naszym przedsiębiorstwie pojawiają się problemy finansowe?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zarówno upadłość, jak i restrukturyzacja są postepowaniami, które mają – w ogólności – dążyć do spłaty zobowiązań i zaspokojenia wierzycieli. Jednak celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, czy też przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli – a to w przypadku postępowania sanacyjnego.

Innymi słowy, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zmierza głownie do uratowania przedsiębiorstwa poprzez podjęcie próby wyjścia z tarapatów finansowych oraz pozostawienie go w obrocie gospodarczym. Postępowanie to jest uzasadnione, jeżeli nadal widzimy sens i cel w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej, chcemy ją nadal prowadzić a kłopoty, które się pojawiły można uznać za przejściowe.

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego uznaje się, że znacznie korzystniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców, pracowników jak i wierzycieli jest zachowanie istnienia ratowanego przedsiębiorstwa niż jego likwidacja. Należy zauważyć, że już w chwili wprowadzania przepisów prawa restrukturyzacyjnego priorytetem było wdrożenie polityki tzw. ,,nowej szansy”, poprzez wprowadzenie do systemu obowiązującego prawa czterech procedur naprawczo- oddłużeniowych tj. postępowania o zatwierdzenie układu, postępowania układowe przyspieszone, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.

Takie rozwiązanie ma umożliwić dłużnikowi negocjacje w kwestii zawarcia odpowiedniego porozumienia przy jednoczesnej, niezakłóconej pracy przedsiębiorstwa oraz pewnej ochronie przed toczącymi się postepowaniami egzekucyjnymi, które często narastają lawinowo, gdy tylko pojawi się pierwsze opóźnienie w płatności.

W przypadku prawa upadłościowego celem postępowania zaspokojenie roszczeń wierzycieli, jednak założenie jest takie, że jest to cel nadrzędny nad utrzymaniem przedsiębiorstwa w dalszym funkcjonowaniu. Spłata zadłużenia ma odbywać się głównie ze środków uzyskanych w wyniku likwidacji masy upadłości, czyli – upraszczając – sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. Podstawowym bodźcem do ogłoszenia upadłości firmy jest jej niewypłacalność i niemożność zaspokojenia bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa.

Ma to zapobiec negatywnemu wpływowi nierentownego przedsiębiorstwa na prowadzenie działalności przez inne przedsiębiorstwa, o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej. Jest to więc prawna metoda eliminacji ,,chorych” jednostek gospodarczych z rynku, co do których szanse na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa z sukcesem są znikome.

Zatem jaka jest różnica między upadłością a restrukturyzacją? Głównie chodzi o czas i kondycję firmy. Dłużnik będąc „w restrukturyzacji” nie jest „w upadłości”, a skutki wszczęcia tych postępowań są inne. Postępowanie upadłościowe może często doprowadzić do uzyskania zaspokojenia roszczeń w mniejszym stopniu, a to ze względu na zaprzestanie działalności przez upadłego. Jedynie, gdy rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego dłużnika sprzeciwia się interesowi ogółu wierzycieli lub wiąże się ze zbyt dużym opóźnieniem, sąd będzie procedował nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ponadto, należy podkreślić, że prawo restrukturyzacyjne ustanawia zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed upadłością. Wskazuje, że w przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny.

Reasumując, Prawo restrukturyzacyjne stanowi szansę dla przedsiębiorców do wyjścia z sytuacji kryzysowych, z którymi borykają się cyklicznie. Znacznie lepiej zbadać stan swojego przedsiębiorstwa i wprowadzać poszczególne działania naprawcze, niż po czasie zorientować się, że taka potrzeba była i były możliwości ich przeprowadzenia, ale jest już za późno.

restrukturyzacja zadłuzenia śląskie

Możliwość komentowania jest wyłączona.