Gdy rodzice płacą raty kredytu w zastępstwie dzieci…

W obrocie wierzytelnościami często można spotkać się z sytuacją, w której członkowie rodziny spłacają raty kredytu wspólnie z dziećmi lub zamiast nich. Niejednokrotnie jest to spowodowane chwilowymi trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej kredytobiorcy, rzadziej wynika to zaciągnięcia tego zobowiązania wspólnie przez kilka osób.

Regulując zobowiązanie finansowe w zastępstwie członka rodziny nie możemy zapominać o tym, że może się to wiązać z obowiązkiem zapłacenia podatku tytułem dokonanej darowizny (ewentualnie złożenia stosownego formularza w Urzędzie Skarbowym, aby uzyskać zwolnienie z zapłaty tego podatku).

Problem wspólnej spłaty kredytu na zakup nieruchomości przez członków rodziny był przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 czerwca 2015r. (IBPBII/1/4515-39/15/BJ).

Interpretacja obejmowała stan faktyczny, w którym współkredytobiorcami są rodzice oraz ich córka – a więc umowa kredytu została zawarta przez trzech kredytobiorców. Własność mieszkania przypadała córce, natomiast kredyt jest spłacany częściowo przez córkę, częściowo przez rodziców. Młoda kredytobiorczyni stała na stanowisku, że część opłacana przez rodziców jest darowizną, ponieważ mieszkanie należy włącznie do niej, a rodzice nie oczekują zwrotu zainwestowanych przez nich środków. Tym samym po jej stronie istniała konieczność opłacania podatku od spadku i darowizn.

Jak się okazało, te stanowisko było błędne. Działający w imieniu Ministra Finansów, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że „w sytuacji opisanej we wniosku, tj. spłacania zadłużenia przez jednego ze współkredytobiorców (rodziców) na Wnioskodawczyni jako córce i współkredytobiorcy nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.”

Organ podatkowy uznał, że solidarna spłata kredytu oraz darowizna, to dwie różne czynności prawne.

„W opisanym stanie faktycznym źródłem spłaty części kwoty rat kredytu przez rodziców Wnioskodawczyni jest umowa kredytu. Taka natomiast umowa stanowi odrębny od umowy darowizny stosunek zobowiązaniowy. Tym bardziej, ze z treści wniosku nie wynika, iżby rodzice spłacali kredyt celem obdarowania córki; córki i rodziców nie łączy z tego tytułu stosunek prawny darowizny.”

Tym samym w przypadku, gdy wspólnie z członkami rodziny spłacamy kredyt, do czego zobowiązuje nas wspólna umowa kredytowa – nawet jeżeli nie następuje zwrot wpłaconych środków przez właściciela mieszkania – nie mamy obowiązku płacić podatku od spadku i darowizn. Należałoby przyjąć także, że taki obowiązek nie będzie istniał, jeżeli przystąpimy do długu kredytobiorcy.

Jeżeli jednak udzielamy krótkotrwałej pomocy członkowi rodziny w zakresie spłaty kredytu bankowego, a nie posiadamy żadnego tytułu prawnego, jaki łączyłby nas z bankiem, to wówczas powinniśmy przyjąć, że taka pomoc zostanie uznana za darowiznę i konieczna jest zapłata podatku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.