Czy były przedsiębiorca może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? (cz. I)

Upadłość jest procedurą, z której skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy – tzw. upadłość na zasadach ogólnych, jak i osoby, które działalności gospodarczej nie prowadzą – tzw. upadłość konsumencka.

Jednakże, co z osobami, które prowadziły działalność gospodarczą w przeszłości? Czy były przedsiębiorca może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? A może powinien złożyć wniosek na podstawie ogólnych przepisów upadłościowych, które stosuje się dla przedsiębiorców? I co w przypadku, gdy zadłużenie powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Zajmijmy się więc w pierwszej kolejności sytuacją, w której zamykamy naszą działalność i wykreślamy ją z rejestru. Skoro przepisy prawa upadłościowego wskazują, że dopóki prowadzimy działalność to podlegamy ogólnej upadłości, to należałoby przyjąć, że skoro zaprzestajemy to nabywamy uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepisy prawa upadłościowego wskazują bowiem, że upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które nie posiadają już statusu przedsiębiorcy, a skoro zaprzestaliśmy prowadzenia działalności i wykreśliliśmy ją z odpowiedniego rejestru, przedsiębiorcą już nie jesteśmy.

Oznacza to, że były przedsiębiorca – skoro już nim nie jest – składa wniosek o upadłość konsumencką.

Jednakże, okoliczność ta nie jest aż tak jednoznaczna z powodu tzw. okresu przejściowego w myśl ustawy prawo upadłościowe – a więc roku, następującego po dniu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Swego czasu, także w ramach niniejszego bloga wskazywałam, że były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych, także w okresie roku od dnia zakończenia prowadzenia działalności. Oznaczało to, że o upadłość konsumencką można było starać się dopiero po upływie roku od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednoznacznie mówiła o tym ustawa prawo upadłościowe, która wyraźnie wskazywała, że można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok (art. 8 prawa upadłościowego).

Jednakże obecnie, po nowelizacji ustawy, to uprawnienie przyznano wyłącznie wierzycielowi. Przepis art. 8 prawa upadłościowego został zmieniony i zamiast słów „można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej…” wprowadzono „wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej…”.

Mamy więc specyficzną sytuację prawną, co do której prawnicy toczą spór doktrynalny. Powstało pytanie, jaką upadłość zastosować, jeżeli nie upłynął jeszcze rok od momentu zakończenia prowadzenia działalności?

W mojej praktyce staram się interpretować przepisy ustawy, stosując możliwie najprostszą wykładnię. Stąd też, w mojej ocenie należy przyjąć, że wierzyciel posiada uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorcy – w terminie roku od dnia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez swojego dłużnika. Natomiast, sam dłużnik – w swoim imieniu – może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już następnego dnia po zamknięciu działalności gospodarczej.

Na zakończenie – w ramach części pierwszej rozpatrywania problemu upadłości byłego przedsiębiorcy – pragnę jeszcze przypomnieć, że zawieszenie działalności gospodarczej oraz zakończenie działalności gospodarczej, w myśl m.in. prawa upadłościowego, to nie są tożsame pojęcia. Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności i jej zawieszenie nie powoduje zmiany naszej sytuacji prawnej w myśl prawa upadłościowego – nadal jesteśmy traktowani jak przedsiębiorca. Oznacza to, że jeżeli chcemy ogłosić upadłość, a nasza działalność gospodarcza jest zawieszona – składamy wniosek o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych, gdyż nadal jesteśmy przedsiębiorcą.

Pozostała jeszcze do rozważenia kwestia, co z zadłużeniem powstałym w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jaki będzie jego stan prawny w postępowaniu o upadłość konsumencką? A także, czy jest istnienie takiego zadłużenia jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. O tym jednak w kolejnej części.

Możliwość komentowania jest wyłączona.