Co się dzieje z poręczycielem kredytu po upadłości?

Poręczenie umowy kredytowej lub pożyczki jest częstą formą zabezpieczenia spłaty zobowiązań przez dłużnika. Członkowie rodziny lub bliscy znajomi pomagają kredytobiorcom uzyskać kredyt lub pożyczę udzielając zabezpieczenia, które istotę można sprowadzić do potocznego „zapłacę za dłużnika, gdy ten będzie miał problemy finansowe”.

Co jednak, gdy rzeczywiście dłużnik zaprzestaje spłacania zobowiązań, składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i ta upadłość jest ogłoszona? Czy nadal poręczyciel powinien spłacać zobowiązanie za upadłego dłużnika? Czy poręczenie upada po ogłoszeniu upadłości? A może całe zobowiązanie spada na poręczyciela?

Jak wyżej wskazaliśmy, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. W przypadku gdy osoba, której udzieliliśmy wsparcia i poręczyliśmy kredyt przestaje spłacać raty, bank (lub inna instytucja finansowa) ma uprawnienie do ściągania należności z naszego majątku i naszego wynagrodzenia – może zwrócić się bezpośrednio do nas o zapłatę należności. Trzeba jednak zaznaczyć, że zobowiązanie poręczyciela, a więc to w jakim zakresie poręczyciel odpowiada przed wierzycielem dłużnika, jest zależne zarówno od istnienia, ważności i zakresu zobowiązania głównego. Upraszczając – bank lub instytucja kredytowa nie może od nas żądać zapłaty kwoty większej niż to, ile winien jest główny dłużnik. Jako poręczyciel odpowiadam – co do zasady – w tej samej kwocie i tym samym zakresie co dłużnik.

Kodeks cywilny, który reguluje instytucję poręczenia wskazuje, że poręczenie wygasa zawsze wtedy, gdy wygaśnie zobowiązanie główne, niezależnie od przyczyny z jakiej to nastąpi. Biorąc więc pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego – gdy zobowiązanie przestanie istnieć – poręczenie też przestaje istnieć – nie jesteśmy już wówczas odpowiedzialni za długi osoby, którą wsparliśmy.

Upadłość konsumencka jest jednak instytucją szczególną, regulowaną odrębną ustawą – prawo upadłościowe, która wprowadza szczególna regulację w zakresie istnienia poręczenia. Jeżeli ogłoszono upadłość, sąd upadłościowy może (1) ustanowić plan spłaty wszelkich zobowiązań upadłego, (2) ustanowić plan spłaty zobowiązań upadłego i umorzyć pozostałe zobowiązania lub (3) umorzyć zobowiązania bez ustanawiania planu spłaty.

Jeżeli Sąd ustanowi dla nas plan spłaty wierzytelności to zgodnie z prawem upadłościowym nie ma to wpływu na zakres zobowiązania naszych poręczycieli. Oznacza to, że prawo upadłościowe – w przypadku planu spłaty – przełamana jest w pewnym stopniu zasada zależności zakresu poręczenia od należności głównej. Przykładowo, jeżeli sąd ustali plan spłaty wierzytelności to wówczas dłużnik-upadły powinien spłacać należność zgodnie z planem spłaty, ale nie zmienia to tego, że poręczyciel nadal odpowiada za wierzytelność według pierwotnego terminu oraz sposobu zapłaty. Upraszczając, jeżeli bank wypowiedział umowę kredytu w kwocie 20.000 zł i żąda zapłaty w terminie do 20 lipca 2017 roku, to o ile upadły będzie spłacał tę wierzytelność zgodnie z planem spłaty – np. do 10 dnia każdego miesiąca, przez 6 kolejnych miesięcy, o tyle poręczyciel nadal będzie zobowiązany uiścić należność do 20 lipca 2017r. I bank będzie mógł skorzystać z wszystkich narzędzi prawnych aby tę należność od poręczyciela uzyskać – np. uzyskać nakaz zapłaty i skierować do postępowania egzekucyjnego.

Jednak sytuacja jest zupełnie inna, gdy mówimy o zdarzeniach określonych punktem 2 lub 3. Jeżeli sąd część należności umorzy, wówczas poręczyciel nie odpowiada w tej samej części. Przykład? Wierzytelność w kwocie 20.000 zł zostaje w połowie objęta planem spłaty – tj. 10.000 zł, a w połowie podlega umorzeniu. Co to oznacza dla poręczyciela? Poręczyciel odpowiada to kwoty 10.000 zł – nadal na zasadach pierwotnych. Tak więc, biorąc naszą datę 20 lipca 2017r. Poręczyciel odpowiada w kwocie 10.000 zł z tym terminem płatności. Pozostałe 10.000 zł, przewidziane do umorzenia po wykonaniu planu spłaty względem dłużnika – upadłego, nie powinno obejmować odpowiedzialności poręczyciela.

Wobec powyższego, sytuacja w której zobowiązanie zostaje w całości umorzone w efekcie postępowania upadłościowego, zdaje się być już zupełnie jasną – jeżeli Sąd umarza zobowiązanie dłużnika, wówczas rozciąga się to również na poręczyciela. Umarzając całe zobowiązanie upadłego, jego poręczyciel nie odpowiada już za zobowiązanie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.